Konfirmácia je potvrdením krstnej zmluvy a osobným vyznaním viery, ktorú za nás vyznávali pri krste rodičia a krstní rodičia.

Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstenej mládeže, resp. pokrsteného dospelého medzi dospelých členov cirkevného zboru.

Pri konfirmácii:

1) osobne vyznávame vieru v Pána Boha
2) sľubujeme vernosť Bohu i spoločenstvu Evanjelickej cirkvi.

Konfirmovaní sa stávajú dospelými členmi cirkvi. Môžu sa zúčastňovať na Večeri Pánovej, byť krstným rodičom, alebo po dovŕšení 18. roku života svedkom pri sobáši. Od 18 roku života majú v cirkvi volebné právo. Volení do funkcií môžu byť podľa cirkevno-právnych predpisov, najskôr od 21. veku života.

Konfirmačnú prípravu absolvujú členovia cirkvi vo veku nad 12 rokov. Príprava je spravidla dvojročná.

Dvojročná konfirmačná príprava sa rozumie v rozsahu 80-100 vyučovacích hodín. Pri príprave starších alebo dospelých je potrebné primeraným spôsobom obsiahnuť celú konfirmačnú látku.

Pri zápise ku konfirmačnej príprave zisťuje kňaz, či dieťa absolvovalo školskú náboženskú výučbu. V prípade, že dieťa neabsolvovalo školskú náboženskú výučbu a nenavštevovalo detské služby Božie (besiedku), je program jeho prípravy doplnený o zameškané časti.

Prihlásiť sa na konfirmáciu je možné priamo u sestry farárky.

,