Krst svätý

Krst je priznaním sa k viere v Boha, v Ježiša Krista, prijatie Ducha Svätého a zároveň symbolizuje Božie prijatie. Pôsobí teda odpustenie hriechov, oslobodenie od večnej smrti, dáva radosť všetkým, ktorí veria tomu, čo hovorí Písmo Sväté. Voda symbolizuje kúpeľ znovuzrodenia v spojitosti s Božím slovom a vierou. Prenesene sa ním topí starý Adam (hriešny človek). Každý deň má z nás povstať nový človek, ktorý túži žiť pred Bohom v spravodlivosti a čistote.

Sviatosť krstu svätého prisluhuje ev. a. v. cirkev deťom (dojčaťom), deťom do konfirmačného veku, ako aj mládeži (nad konfirmačný vek) a dospelým.

Potrebné dokumenty:                  

  • rodný list dieťaťa
  • občianske preukazy rodičov a krstných rodičov

Podrobné informácie o sviatosti krstu svätého, krstných rodičoch a postupoch nájdete na samostatnej stránke tu

,

.

Cirkevný sobáš

V našej cirkvi je kresťanský sobáš doživotný sľub muža a ženy, pred Pánom Bohom a v prítomnosti kresťanských svedkov, v zmysle Ježišových slov: „Čo Boh spojil, človek nerozlučuj“ (Mt. 19,6)

Právo na kresťanský sobáš má každý člen nášho cirkevného zboru. Mal by spĺňať podmienky, ako je konfirmácia, byť slobodný, prípadne vdovec, vdova. ECAV uznáva každé manželstvo muža a ženy uzavreté v ktorejkoľvek kresťanskej cirkvi alebo pred štátnymi úradmi za plnohodnotné a plnoprávne. Preto ak sa rozhodnú zosobášiť osoby opačného pohlavia a jeden z nich je rozvedený – udeľuje výnimku pre cirkevný sobáš dištriktuálny biskup.

O evanjelický sobáš musia požiadať snúbenci v dostatočnom časovom predstihu (cca 3 – 4 mesiace pred zamýšľaným termínom sobáša). Prísť je potrebné ešte pred podaním žiadosti na matričnom úrade. So sobášiacim farárom si dohodnú termín sobáša. Podrobnosti o obrade a potrebných náležitostiach snúbencov bude informovať na prvom stretnutí.

Stretnutie s bratom farárom je potrebné dohodnúť najlepšie niekoľko dní vopred.

Podrobné informácie o cirkevných sobášoch Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete na samostatnej stránke tu.

,

,

Cirkevný pohreb

Je určený pre členov cirkevného zboru alebo pre tých, ktorí sa rozhodnú dať pochovať evanjelicko – kresťanským spôsobom. Úprava na konanie evanjelických pohrebov vychádza zo zásadného teologického stanoviska a poznania, kto je subjektom a objektom pohrebu – subjektom je cirkevný zbor. On vykonáva pohreb a nie rodina. Rodina len požiada o jeho konanie. Objektom pohrebu je pohrebné zhromaždenie, ktorému sa zvestuje Božie slovo a ktoré ďakuje za to, čo Boh vykonal cez odchádzajúceho.

Cirkevný pohreb sa koná na základe žiadosti a osobnej návštevy zarmútenej rodiny na farskom úrade.

Podrobné informácie o cirkevných pohreboch Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete na samostatnej stránke tu

,