Milodary a cirkevné príspevky

Zbor získava prostriedky na svoju potrebu najmä z cirkevných príspevkov, z milodarov, ofier, zbierok, sponzorských darov a z hospodárskej činnosti s cirkevným majetkom.

Milodary na aktivity a prevádzku zboru je možné odovzdať osobne v pokladni cirkevného zboru, vždy v nedeľu pred/po službách Božích alebo počas vyhradených pokladničných hodín. Je možné ich odovzdať taktiež sestre farárke prípadne zaslať na účet.

Číslo bankového účtu cirkevného zboru:
SK19 0900 0000 0001 0137 6883
Do poznámky uveďte účel daru a vaše meno.

Nech Pán Boh požehná každého darcu. Ďakujeme.

Cirkevný príspevok je povinný odvádzať každý člen cirkevného zboru vo výške 10 € určenej zborovým konventom. Cirkevný príspevok je potrebné uhradiť v hotovosti do pokladne, prípadne zaslať na účet.

Číslo bankového účtu cirkevného zboru:
SK19 0900 0000 0001 0137 6883
Variabilný symbol: rok (napr. 2023)
Špecifický symbol: počet osôb za koľkých platíte cirkevný príspevok (napr: 4)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, príp. ulicu

Je potrebné uviesť všetky údaje aby bolo možné Vašu platbu správne priradiť.

Ak chcete podporiť konkrétnu službu v cirkevnom zbore, uveďte variabilný symbol:

  • 100 – všeobecná podpora cirkevného zboru (cirkevné ciele)
  • 200 – detská besiedka, letný tábor, dorast
  • 240 – rodinné spoločenstvá
  • 250 – spevokol
  • 290 – podpora podujatí v cirkevnom zbore
  • 300 – vonkajšia misia ….
  • 400 – oprava kostola
  • 500 –