Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je druhá najväčšia cirkev na území Slovenska.

• vyznávame Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi
• vychádzame z Písma svätého – Biblie ako prameňa viery i pravidla života a z našich Symbolických kníh
• Symbolické knihy (Kniha svornosti) považujeme za jedine správny výklad Písma svätého
• evanjelikmi sa voláme podľa evanjelií, ktoré sú zapísané v Biblii – Novej zmluve
• Augsburské vyznanie z roku 1530 je po Písme svätom – Biblii základným prameňom našej viery. Podľa neho sa nazývame evanjelici augsburského vyznania
• symbolom evanjelickej cirkvi a. v. je Lutherova ruža
• hlásime sa do veľkej rodiny evanjelických cirkví vo svete
• sme pripravení spolupracovať aj s inými kresťanskými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na poli ducha, charity a humanity
• vnútorná organizácia našej cirkvi je založená na princípoch samosprávy a rovnoprávnosti všetkých jej členov bez rozdielu rasy, jazyka, pohlavia a sociálneho postavenia

Poslaním ECAV na Slovensku je:
• šíriť evanjelium Ježiša Krista, vyznávať vieru v Trojjediného Pána Boha a vštepovať ju do vedomia ľudí
• slúžiť svojim členom službami Božími, prisluhovaním slova a sviatostí, náboženskou výchovou a poskytovaním duchovnej starostlivosti
• viesť svojich členov k vzájomnej úcte, podpore, tolerancii a príkladnému kresťanskému i občianskemu životu
• zriaďovať na zabezpečenie svojho poslania organizačné jednotky, charitatívne spoločnosti, cirkevné školy, združenia veriacich a pripravovať pre ne potrebných pracovníkov
• spolupracovať v oblasti výchovnej, vzdelávacej, humanitnej a charitatívnej s orgánmi štátu, samosprávami miest a obcí, so spoločenskými organizáciami a zahraničnými inštitúciami.

Symbolické knihy

Symbolické knihy (alebo aj Vierovyznávacie knihy; symbolum – vierovyznanie) obsahujú všetky vierovyznania našej evanjelickej cirkvi, napísané na základe Písma svätého – Biblie.

Symbolické knihy delíme na:

• Všeobecné vyznania:

1. Apoštolské vierovyznanie – Všeobecná viera kresťanská
2. Nicejské vierovyznanie
3. Atanáziovo vierovyznanie

• Zvláštne vyznania:

1. Augsburské vyznanie z roku 1530 od Filipa Melanchtona
2. Obrana Augsburského vyznania z roku 1530 od Filipa Melanchtona
3. Malý katechizmus z roku 1529 od Dr. Martina Luthera
4. Veľký katechizmus z roku 1537 od Dr. Martina Luthera
5. Šmalkaldské články z roku 1537 od Dr. Martina Luthera
6. Formula svornosti z roku 1577 (autormi sú viacerí teológovia)

Zhrnutie všetkých evanjelických vierovyznaní vyšlo v roku 1580 v Drážďanoch pod názvom Kniha svornosti (Liber Concordiae). V slovenčine vyšla Kniha svornosti po prvý raz v Békešskej Čabe v roku 1898 v preklade Jána Leška. Pod názvom Symbolické knihy vyšla v roku 1992 v Liptovskom Mikuláši (preložil Oto Vízner).

Augsburské vyznanie (Confesio Augustana) je vyznaním našej evanjelickej cirkvi. V roku 1530 bolo prečítané na sneme v Augsburgu pred cisárom Karolom V. (tu si prečítajte Augsburské vyznanie v slovenčine). Prvý preklad na Slovensku vyšiel v roku 1562 (Štefan Trebnický), potom nasledovalo 24 prekladov do bibličtiny a v roku 1930 Augsburské vyznanie vyšlo v preklade do slovenčiny.
Augsburské vyznanie má 28 článkov. Rozdiely medzi katolíckym a evanjelickým vierovyznaním vysvetľujú tieto články: IV. O ospravedlnení, VII. O cirkvi, VIII. Čo je cirkev, IX. O krste, X. O svätej Večeri, XI. O spovedi, XIII. O používaní sviatostí, XX. O viere a dobrých skutkoch, XXI. O uctievaní svätých, XXII. O obidvoch podobách sviatosti Večere Pánovej, XXIII. O manželstve kňazov.

Malý katechizmus Dr. Martina Luthera je najznámejšia zo Symbolických kníh. (tu si prečítajte celý text Malého katechizmu v slovenčine). Je v ňom stručne zhrnuté cirkevné učenie o kresťanskom náboženstve. Delí sa na 5 čiastok:
• Desať Božích prikázaní,
• Všeobecná viera kresťanská,
• Modlitba Pánova – Otče náš,
• Sviatosť Krstu svätého,
• Sviatosť Večere Pánovej s poučením o spovedi.

Čomu nás učia jednotlivé čiastky katechizmu?
Prvá nás učí dobre žiť, druhá dobre a správnym spôsobom veriť, tretia dobre sa modliť, štvrtá a piata bez akéhokoľvek pochybovania dôverovať Pánu Bohu.

Aký cieľ má katechizmus?
V krátkosti podáva učenie Písma svätého. Preto Lutherov katechizmus nazývame aj Malá Biblia.

Ako poznávame Pána Boha?
Pána Boha poznávame najmä vierou.

Zdroj: ecav.sk